Privacyverklaring

Voor cliënten van Praktijk Karen - Cranio Haarlem

 

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De client heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 • Wanneer u informatie deelt die u niet in het dossier wenst te hebben, dan geeft u dit aan. Waneer u geen dossier wenst te hebben en wilt worden ‘vergeten’, dan geeft u dit aan.

 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandelingen te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Per 1 januari 2020 is er een aanvulling met betrekking tot de informatieplicht van de hulpverlener, t.w. : het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’ beslissen over de behandeling met de patient/client. De cliënt verplicht zich middels het anamnese-gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 • De informatie die u van de therapeut verkrijgt in ieder stadium van de behandeling bevat de volgende delen:
  • U kunt een vragenlijst toegestuurd krijgen die u schriftelijk invult; dit als onderdeel van het anamnese-gesprek. Indien er vragen zijn die u liever niet invult of die u geheim wilt houden, gelieve dit dan aan te geven tijdens het anamnese-gesprek. Een anamnese-gesprek kan telefonisch of aan het begin van het eerste consult plaatsvinden.
  • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de client verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de client heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
  • De therapeut mag zonder toestemming van de client geen bepaalde (be)-handelingen verrichten.
  • De therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
  • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Dit doen wij in persoon na de laatste behandeling of telefonisch na het laatste evaluatiegesprek.
  • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt dan zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek en/of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voorzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Het tarief voor cranio-sacraal therapie is 80,- Euro per uur. U betaalt de behandeltijd. De behandeltijd kan de geboekte tijd overschrijden of onderschrijden. U ontvangt de factuur en dient deze zelf te voldoen.

 • Het tarief voor fysiotherapie is 40,- Euro per half uur. De therapeut doet geen directe declaratie bij de zorgverzekering. U ontvangt de factuur en dient deze zelf te voldoen.

 • Betaling gebeurt via overschrijving na het ontvangen van de factuur of contant na het consult. De betaling wordt voldaan door de client binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur.

 • Een betalingsregeling is mogelijk op uw verzoek. Geeft u dit aan tijdens het anamnese- gesprek. Uw verzoek wordt genoteerd in het dossier en geldt als onze betalingsovereenkomst.

 • De client verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen of te verplaatsen naar een andere datum, anders kunnen kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij afzegging die niet tijdig plaatsvindt, wordt gegarandeerd 40,- Euro in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De client ontvangt hiervoor een factuur.

 • De client draagt zelf zorg voor de vergoedingen waarop hij/zij recht heeft vanuit de eigen zorgverzekering.

 • Informatie en advies die in het algemeen geldt betreffende de declaraties:
  • Controleer welke zorg uw zorgverzekering voor dit jaar vergoedt en wat de exacte vergoedingen zijn voor u.
  • Declareer uw facturen meteen nadat u ze heeft ontvangen bij uw zorgverzekering.
  • Cranio-sacraal therapie valt onder alternatieve therapie, met name onder lichaamsgericht therapie of beweegzorg. Doorgaans wordt er 40,- Euro per dag vergoed vanuit het aanvullende pakket voor alternatieve therapie.
  • Fysiotherapie valt onder de aanvullende fysiotherapie vergoeding. De therapeut doet geen directe declaratie bij de zorgverzekering; dit betekent dat u in het algemeen een vergoeding van 75% kunt verwachten voor de fysio-behandelingen.
  • Bij fysiotherapie bestaan er chronische aandoeningen die worden vergoed van de basisverzekering. Ook hiervoor geldt in het algemeen dat de vergoeding via indirecte declaratie 75% bedraagt van het totaalbedrag van de behandeling. Heeft u een chronische aandoening, dan dient u de therapeut te voorzien van het voorschrift van de arts die fysiotherapie voorschrijft voor uw aandoening. In het algemeen geldt ook dat uw bedrag van het eigen risico eerst wordt aangesproken wanneer u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft vooraleer u de vergoeding vanuit de basisverzekering zult ontvangen.
 • De therapeut is als cranio-sacraal therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars betreffende alternatieve therapie.

 • De therapeut is als cranio-sacraal therapeut aangesloten bij het overkoepelende register RBCZ en voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de complementaire zorg.

 • De therapeut is via VBAG aangesloten bij Quasir, het klacht- en tucht-recht:

  • Indien de client en de therapeut een geschil hebben dan dienen ze samen tot een oplossing te komen via gesprek. Dit is hun eerste plicht. Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan kan Quasir optreden als mediator waarbij beide partijen gehoord zullen worden door een onafhankelijk en onpartijdig iemand en beide partijen in gesprek gaan met elkaar in aanwezigheid van de mediator.

  • Om te weten wat u moet doen bij een klacht waarbij client en therapeut niet tot overeenstemming komen, kijk bij deze link: vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor de verantwoordelijkheid en de rekening van de client.

 • De therapeut is als algemeen fysiotherapeut ingeschreven in het BIG-register en voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars betreffende fysiotherapeutische zorg.

 • De client heeft de behandelovereenkomst en de privacyverklaring van Praktijk Karen - Cranio Haarlem gelezen en stemt hiermee in door digitaal akkoord te geven.

 


Praktijk Karen - Cranio Haarlem neemt privacy serieus. Informatie over jou wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring staat omschreven hoe Praktijk Karen - Cranio Haarlem omgaat met jouw persoonsgegevens.

Praktijk Karen - Cranio Haarlem is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66149355.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Karen - Cranio Haarlem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Karen - Cranio Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en met de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Karen - Cranio Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat Praktijk Karen - Cranio Haarlem daar tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Karen - Cranio Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw gegevens worden geregistreerd via de software van Praktijkdiensten. Medewerkers van Praktijkdiensten kunnen bewerkingen op die gegevens uitvoeren in opdracht van Praktijk Karen - Cranio Haarlem, bijvoorbeeld voor het maken van factureren. Er is een wettelijk verplichte verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Praktijkdiensten en Praktijk Karen - Cranio Haarlem. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Technische beveiligingsmaatregelen

 • up-to-date virusscanner
 • unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen
 • beveiligde back-up’s
 • firewalls
 • versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • laptop/computer niet onbeheerd of in auto achterlaten
 • clean desk policy
 • zorgvuldig gebruik van usb-sticks
 • juiste manier van vernietiging oude documenten
 • in het arbeidscontract van de medewerkers van de verwerker is een geheimhoudingsverklaring opgenomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Karen - Cranio Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de volgende persoonsgegevens voor zolang de dienstverlening strekt:

 • Persoonsgegevens
 • Personalia
 • Adres

Bij beëindiging van een overeenkomst worden de daarbij horende persoonsgegevens in ieder geval binnen 8 jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijke verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Karen - Cranio Haarlem verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Karen - Cranio Haarlem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het ons weten als je daar gebruik van wilt maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Praktijk Karen - Cranio Haarlem gebruikt cookies alleen voor het behoud van gebruikersessies, en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Praktijk Karen - Cranio Haarlem gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden. Praktijk Karen - Cranio Haarlem deelt ook nooit cookies met andere websites.

Sessie-cookies
Met behulp van een zogeheten ‘sessie-cookie’ kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Cookies uitschakelen
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de site.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

NEEM CONTACT OP

Praktijk Karen | Cranio Haarlem

Lotterstraat 41, Haarlem
Bel voor een afspraak:
06 45 22 38 53