Behandelovereenkomst

Voor cliënten van Praktijk Karen - Cranio Haarlem

 

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De client heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 • Wanneer u informatie deelt die u niet in het dossier wenst te hebben, dan geeft u dit aan. Waneer u geen dossier wenst te hebben en wilt worden ‘vergeten’, dan geeft u dit aan.

 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandelingen te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Per 1 januari 2020 is er een aanvulling met betrekking tot de informatieplicht van de hulpverlener, t.w. : het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’ beslissen over de behandeling met de patient/client. De cliënt verplicht zich middels het anamnese-gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 • De informatie die u van de therapeut verkrijgt in ieder stadium van de behandeling bevat de volgende delen:
  • U kunt een vragenlijst toegestuurd krijgen die u schriftelijk invult; dit als onderdeel van het anamnese-gesprek. Indien er vragen zijn die u liever niet invult of die u geheim wilt houden, gelieve dit dan aan te geven tijdens het anamnese-gesprek. Een anamnese-gesprek kan telefonisch of aan het begin van het eerste consult plaatsvinden.
  • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de client verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de client heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
  • De therapeut mag zonder toestemming van de client geen bepaalde (be)-handelingen verrichten.
  • De therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
  • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Dit doen wij in persoon na de laatste behandeling of telefonisch na het laatste evaluatiegesprek.
  • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt dan zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek en/of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voorzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Het tarief voor cranio-sacraal therapie is 80,- Euro per uur. U betaalt de behandeltijd. De behandeltijd kan de geboekte tijd overschrijden of onderschrijden. U ontvangt de factuur en dient deze zelf te voldoen.

 • Het tarief voor fysiotherapie is 40,- Euro per half uur. De therapeut doet geen directe declaratie bij de zorgverzekering. U ontvangt de factuur en dient deze zelf te voldoen.

 • Betaling gebeurt via overschrijving na het ontvangen van de factuur of contant na het consult. De betaling wordt voldaan door de client binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur.

 • Een betalingsregeling is mogelijk op uw verzoek. Geeft u dit aan tijdens het anamnese- gesprek. Uw verzoek wordt genoteerd in het dossier en geldt als onze betalingsovereenkomst.

 • De client verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen of te verplaatsen naar een andere datum, anders kunnen kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij afzegging die niet tijdig plaatsvindt, wordt gegarandeerd 40,- Euro in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De client ontvangt hiervoor een factuur.

 • De client draagt zelf zorg voor de vergoedingen waarop hij/zij recht heeft vanuit de eigen zorgverzekering.

 • Informatie en advies die in het algemeen geldt betreffende de declaraties:
  • Controleer welke zorg uw zorgverzekering voor dit jaar vergoedt en wat de exacte vergoedingen zijn voor u.
  • Declareer uw facturen meteen nadat u ze heeft ontvangen bij uw zorgverzekering.
  • Cranio-sacraal therapie valt onder alternatieve therapie, met name onder lichaamsgericht therapie of beweegzorg. Doorgaans wordt er 40,- Euro per dag vergoed vanuit het aanvullende pakket voor alternatieve therapie.
  • Fysiotherapie valt onder de aanvullende fysiotherapie vergoeding. De therapeut doet geen directe declaratie bij de zorgverzekering; dit betekent dat u in het algemeen een vergoeding van 75% kunt verwachten voor de fysio-behandelingen.
  • Bij fysiotherapie bestaan er chronische aandoeningen die worden vergoed van de basisverzekering. Ook hiervoor geldt in het algemeen dat de vergoeding via indirecte declaratie 75% bedraagt van het totaalbedrag van de behandeling. Heeft u een chronische aandoening, dan dient u de therapeut te voorzien van het voorschrift van de arts die fysiotherapie voorschrijft voor uw aandoening. In het algemeen geldt ook dat uw bedrag van het eigen risico eerst wordt aangesproken wanneer u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft vooraleer u de vergoeding vanuit de basisverzekering zult ontvangen.
 • De therapeut is als cranio-sacraal therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars betreffende alternatieve therapie.

 • De therapeut is als cranio-sacraal therapeut aangesloten bij het overkoepelende register RBCZ en voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de complementaire zorg.

 • De therapeut is via VBAG aangesloten bij Quasir, het klacht- en tucht-recht:

  • Indien de client en de therapeut een geschil hebben dan dienen ze samen tot een oplossing te komen via gesprek. Dit is hun eerste plicht. Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan kan Quasir optreden als mediator waarbij beide partijen gehoord zullen worden door een onafhankelijk en onpartijdig iemand en beide partijen in gesprek gaan met elkaar in aanwezigheid van de mediator.

  • Om te weten wat u moet doen bij een klacht waarbij client en therapeut niet tot overeenstemming komen, kijk bij deze link: vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor de verantwoordelijkheid en de rekening van de client.

 • De therapeut is als algemeen fysiotherapeut ingeschreven in het BIG-register en voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars betreffende fysiotherapeutische zorg.

 • De client heeft de behandelovereenkomst en de privacyverklaring van Praktijk Karen - Cranio Haarlem gelezen en stemt hiermee in door digitaal akkoord te geven.

 

NEEM CONTACT OP

Praktijk Karen | Cranio Haarlem

Lotterstraat 41, Haarlem
Bel voor een afspraak:
06 45 22 38 53

 

KVK nummer 66149355  -  BTW nummer NL002504003B56